Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Thành viên: Cấp mặc định khi đăng ký tài khoản.
Cộng tác viên: Lên cấp khi sử dụng 500k hoặc donate 1m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 1: Lên cấp khi sử dụng 2m hoặc donate 5m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 2: Lên cấp dựa trên thống kê số xu donate và số xu đã sử dụng của tháng trước. Hệ thống tự động nâng cấp vào tháng tiếp theo!
VIP: Dành cho đối tác. Liên hệ admin nâng cấp!
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.6 xu/lượt 0.618 xu/lượt 0.63 xu/lượt 0.642 xu/lượt 0.66 xu/lượt
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
1.8 xu/lượt 1.854 xu/lượt 1.89 xu/lượt 1.926 xu/lượt 1.98 xu/lượt
2.5 xu/lượt 2.575 xu/lượt 2.625 xu/lượt 2.675 xu/lượt 2.75 xu/lượt
2.2 xu/lượt 2.266 xu/lượt 2.31 xu/lượt 2.354 xu/lượt 2.42 xu/lượt
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
3 xu/lượt 3.09 xu/lượt 3.15 xu/lượt 3.21 xu/lượt 3.3 xu/lượt
0.9 xu/lượt 0.927 xu/lượt 0.945 xu/lượt 0.963 xu/lượt 0.99 xu/lượt
2.5 xu/lượt 2.575 xu/lượt 2.625 xu/lượt 2.675 xu/lượt 2.75 xu/lượt
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
1.5 xu/lượt 1.545 xu/lượt 1.575 xu/lượt 1.605 xu/lượt 1.65 xu/lượt
0.9 xu/lượt 0.927 xu/lượt 0.945 xu/lượt 0.963 xu/lượt 0.99 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
28 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.4 xu/lượt 29.96 xu/lượt 30.8 xu/lượt
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
7 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.35 xu/lượt 7.49 xu/lượt 7.7 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
6.3 xu/lượt 6.489 xu/lượt 6.615 xu/lượt 6.741 xu/lượt 6.93 xu/lượt
5 xu/lượt 5.15 xu/lượt 5.25 xu/lượt 5.35 xu/lượt 5.5 xu/lượt
11 xu/lượt 11.33 xu/lượt 11.55 xu/lượt 11.77 xu/lượt 12.1 xu/lượt
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
3 xu/lượt 3.09 xu/lượt 3.15 xu/lượt 3.21 xu/lượt 3.3 xu/lượt
3.5 xu/lượt 3.605 xu/lượt 3.675 xu/lượt 3.745 xu/lượt 3.85 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
60 xu/lượt 61.8 xu/lượt 63 xu/lượt 64.2 xu/lượt 66 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
60 xu/lượt 61.8 xu/lượt 63 xu/lượt 64.2 xu/lượt 66 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
70 xu/lượt 72.1 xu/lượt 73.5 xu/lượt 74.9 xu/lượt 77 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
29 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.45 xu/lượt 31.03 xu/lượt 31.9 xu/lượt
17.5 xu/lượt 18.025 xu/lượt 18.375 xu/lượt 18.725 xu/lượt 19.25 xu/lượt
45 xu/lượt 46.35 xu/lượt 47.25 xu/lượt 48.15 xu/lượt 49.5 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
13.65 xu/lượt 14.0595 xu/lượt 14.3325 xu/lượt 14.6055 xu/lượt 15.015 xu/lượt
18.9 xu/lượt 19.467 xu/lượt 19.845 xu/lượt 20.223 xu/lượt 20.79 xu/lượt
17.85 xu/lượt 18.3855 xu/lượt 18.7425 xu/lượt 19.0995 xu/lượt 19.635 xu/lượt
11.025 xu/lượt 11.35575 xu/lượt 11.57625 xu/lượt 11.79675 xu/lượt 12.1275 xu/lượt
9.24 xu/lượt 9.5172 xu/lượt 9.702 xu/lượt 9.8868 xu/lượt 10.164 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
200 xu/lượt 206 xu/lượt 210 xu/lượt 214 xu/lượt 220 xu/lượt
100 xu/lượt 103 xu/lượt 105 xu/lượt 107 xu/lượt 110 xu/lượt
16 xu/lượt 16.48 xu/lượt 16.8 xu/lượt 17.12 xu/lượt 17.6 xu/lượt
980 xu/lượt 1009.4 xu/lượt 1029 xu/lượt 1048.6 xu/lượt 1078 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
13 xu/lượt 13.39 xu/lượt 13.65 xu/lượt 13.91 xu/lượt 14.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
100 xu/lượt 103 xu/lượt 105 xu/lượt 107 xu/lượt 110 xu/lượt
300 xu/lượt 309 xu/lượt 315 xu/lượt 321 xu/lượt 330 xu/lượt
600 xu/lượt 618 xu/lượt 630 xu/lượt 642 xu/lượt 660 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
200 xu/lượt 206 xu/lượt 210 xu/lượt 214 xu/lượt 220 xu/lượt
500 xu/lượt 515 xu/lượt 525 xu/lượt 535 xu/lượt 550 xu/lượt
300 xu/lượt 309 xu/lượt 315 xu/lượt 321 xu/lượt 330 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
70 xu/lượt 72.1 xu/lượt 73.5 xu/lượt 74.9 xu/lượt 77 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
60 xu/lượt 61.8 xu/lượt 63 xu/lượt 64.2 xu/lượt 66 xu/lượt
50 xu/lượt 51.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 53.5 xu/lượt 55 xu/lượt
45 xu/lượt 46.35 xu/lượt 47.25 xu/lượt 48.15 xu/lượt 49.5 xu/lượt
24 xu/lượt 24.72 xu/lượt 25.2 xu/lượt 25.68 xu/lượt 26.4 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
85 xu/lượt 87.55 xu/lượt 89.25 xu/lượt 90.95 xu/lượt 93.5 xu/lượt
65 xu/lượt 66.95 xu/lượt 68.25 xu/lượt 69.55 xu/lượt 71.5 xu/lượt
19.95 xu/lượt 20.5485 xu/lượt 20.9475 xu/lượt 21.3465 xu/lượt 21.945 xu/lượt
21 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.05 xu/lượt 22.47 xu/lượt 23.1 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
96 xu/lượt 98.88 xu/lượt 100.8 xu/lượt 102.72 xu/lượt 105.6 xu/lượt
21 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.05 xu/lượt 22.47 xu/lượt 23.1 xu/lượt
18.9 xu/lượt 19.467 xu/lượt 19.845 xu/lượt 20.223 xu/lượt 20.79 xu/lượt
16.275 xu/lượt 16.76325 xu/lượt 17.08875 xu/lượt 17.41425 xu/lượt 17.9025 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1000 xu/lượt 1030 xu/lượt 1050 xu/lượt 1070 xu/lượt 1100 xu/lượt
3000 xu/lượt 3090 xu/lượt 3150 xu/lượt 3210 xu/lượt 3300 xu/lượt
1200 xu/lượt 1236 xu/lượt 1260 xu/lượt 1284 xu/lượt 1320 xu/lượt
1300 xu/lượt 1339 xu/lượt 1365 xu/lượt 1391 xu/lượt 1430 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
50 xu/lượt 51.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 53.5 xu/lượt 55 xu/lượt
50 xu/lượt 51.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 53.5 xu/lượt 55 xu/lượt
33 xu/lượt 33.99 xu/lượt 34.65 xu/lượt 35.31 xu/lượt 36.3 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
12 xu/lượt 12.36 xu/lượt 12.6 xu/lượt 12.84 xu/lượt 13.2 xu/lượt
19 xu/lượt 19.57 xu/lượt 19.95 xu/lượt 20.33 xu/lượt 20.9 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
18 xu/lượt 18.54 xu/lượt 18.9 xu/lượt 19.26 xu/lượt 19.8 xu/lượt
10.5 xu/lượt 10.815 xu/lượt 11.025 xu/lượt 11.235 xu/lượt 11.55 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.95 xu/lượt 2.0085 xu/lượt 2.0475 xu/lượt 2.0865 xu/lượt 2.145 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
18 xu/lượt 18.54 xu/lượt 18.9 xu/lượt 19.26 xu/lượt 19.8 xu/lượt
46 xu/lượt 47.38 xu/lượt 48.3 xu/lượt 49.22 xu/lượt 50.6 xu/lượt
7 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.35 xu/lượt 7.49 xu/lượt 7.7 xu/lượt
29 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.45 xu/lượt 31.03 xu/lượt 31.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
88 xu/lượt 90.64 xu/lượt 92.4 xu/lượt 94.16 xu/lượt 96.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.6 xu/lượt 0.618 xu/lượt 0.63 xu/lượt 0.642 xu/lượt 0.66 xu/lượt
0.7 xu/lượt 0.721 xu/lượt 0.735 xu/lượt 0.749 xu/lượt 0.77 xu/lượt
1.2 xu/lượt 1.236 xu/lượt 1.26 xu/lượt 1.284 xu/lượt 1.32 xu/lượt
1.5 xu/lượt 1.545 xu/lượt 1.575 xu/lượt 1.605 xu/lượt 1.65 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3 xu/lượt 3.09 xu/lượt 3.15 xu/lượt 3.21 xu/lượt 3.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15000 xu/lượt 15450 xu/lượt 15750 xu/lượt 16050 xu/lượt 16500 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31 xu/lượt 31.93 xu/lượt 32.55 xu/lượt 33.17 xu/lượt 34.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
60 xu/lượt 61.8 xu/lượt 63 xu/lượt 64.2 xu/lượt 66 xu/lượt
55 xu/lượt 56.65 xu/lượt 57.75 xu/lượt 58.85 xu/lượt 60.5 xu/lượt
9.24 xu/lượt 9.5172 xu/lượt 9.702 xu/lượt 9.8868 xu/lượt 10.164 xu/lượt
9.24 xu/lượt 9.5172 xu/lượt 9.702 xu/lượt 9.8868 xu/lượt 10.164 xu/lượt
8.925 xu/lượt 9.19275 xu/lượt 9.37125 xu/lượt 9.54975 xu/lượt 9.8175 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
300 xu/lượt 309 xu/lượt 315 xu/lượt 321 xu/lượt 330 xu/lượt
165 xu/lượt 169.95 xu/lượt 173.25 xu/lượt 176.55 xu/lượt 181.5 xu/lượt
200 xu/lượt 206 xu/lượt 210 xu/lượt 214 xu/lượt 220 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
33 xu/lượt 33.99 xu/lượt 34.65 xu/lượt 35.31 xu/lượt 36.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
330 xu/lượt 339.9 xu/lượt 346.5 xu/lượt 353.1 xu/lượt 363 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
22 xu/lượt 22.66 xu/lượt 23.1 xu/lượt 23.54 xu/lượt 24.2 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
80 xu/lượt 82.4 xu/lượt 84 xu/lượt 85.6 xu/lượt 88 xu/lượt
560 xu/lượt 576.8 xu/lượt 588 xu/lượt 599.2 xu/lượt 616 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
65 xu/lượt 66.95 xu/lượt 68.25 xu/lượt 69.55 xu/lượt 71.5 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
48 xu/lượt 49.44 xu/lượt 50.4 xu/lượt 51.36 xu/lượt 52.8 xu/lượt
45 xu/lượt 46.35 xu/lượt 47.25 xu/lượt 48.15 xu/lượt 49.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
47.5 xu/lượt 48.925 xu/lượt 49.875 xu/lượt 50.825 xu/lượt 52.25 xu/lượt
27 xu/lượt 27.81 xu/lượt 28.35 xu/lượt 28.89 xu/lượt 29.7 xu/lượt
40.5 xu/lượt 41.715 xu/lượt 42.525 xu/lượt 43.335 xu/lượt 44.55 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
24 xu/lượt 24.72 xu/lượt 25.2 xu/lượt 25.68 xu/lượt 26.4 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
35 xu/lượt 36.05 xu/lượt 36.75 xu/lượt 37.45 xu/lượt 38.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
32 xu/lượt 32.96 xu/lượt 33.6 xu/lượt 34.24 xu/lượt 35.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
150 xu/lượt 154.5 xu/lượt 157.5 xu/lượt 160.5 xu/lượt 165 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
150 xu/lượt 154.5 xu/lượt 157.5 xu/lượt 160.5 xu/lượt 165 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
26 xu/lượt 26.78 xu/lượt 27.3 xu/lượt 27.82 xu/lượt 28.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.35 xu/lượt 7.49 xu/lượt 7.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1100 xu/lượt 1133 xu/lượt 1155 xu/lượt 1177 xu/lượt 1210 xu/lượt
1350 xu/lượt 1390.5 xu/lượt 1417.5 xu/lượt 1444.5 xu/lượt 1485 xu/lượt
2500 xu/lượt 2575 xu/lượt 2625 xu/lượt 2675 xu/lượt 2750 xu/lượt
1850 xu/lượt 1905.5 xu/lượt 1942.5 xu/lượt 1979.5 xu/lượt 2035 xu/lượt
7500 xu/lượt 7725 xu/lượt 7875 xu/lượt 8025 xu/lượt 8250 xu/lượt
3000 xu/lượt 3090 xu/lượt 3150 xu/lượt 3210 xu/lượt 3300 xu/lượt
3000 xu/lượt 3090 xu/lượt 3150 xu/lượt 3210 xu/lượt 3300 xu/lượt
6000 xu/lượt 6180 xu/lượt 6300 xu/lượt 6420 xu/lượt 6600 xu/lượt
8000 xu/lượt 8240 xu/lượt 8400 xu/lượt 8560 xu/lượt 8800 xu/lượt
4500 xu/lượt 4635 xu/lượt 4725 xu/lượt 4815 xu/lượt 4950 xu/lượt
5000 xu/lượt 5150 xu/lượt 5250 xu/lượt 5350 xu/lượt 5500 xu/lượt
10000 xu/lượt 10300 xu/lượt 10500 xu/lượt 10700 xu/lượt 11000 xu/lượt
6000 xu/lượt 6180 xu/lượt 6300 xu/lượt 6420 xu/lượt 6600 xu/lượt
35000 xu/lượt 36050 xu/lượt 36750 xu/lượt 37450 xu/lượt 38500 xu/lượt
300 xu/lượt 309 xu/lượt 315 xu/lượt 321 xu/lượt 330 xu/lượt
8000 xu/lượt 8240 xu/lượt 8400 xu/lượt 8560 xu/lượt 8800 xu/lượt
5000 xu/lượt 5150 xu/lượt 5250 xu/lượt 5350 xu/lượt 5500 xu/lượt
10000 xu/lượt 10300 xu/lượt 10500 xu/lượt 10700 xu/lượt 11000 xu/lượt
2000 xu/lượt 2060 xu/lượt 2100 xu/lượt 2140 xu/lượt 2200 xu/lượt
25000 xu/lượt 25750 xu/lượt 26250 xu/lượt 26750 xu/lượt 27500 xu/lượt
15000 xu/lượt 15450 xu/lượt 15750 xu/lượt 16050 xu/lượt 16500 xu/lượt
4567 xu/lượt 4704.01 xu/lượt 4795.35 xu/lượt 4886.69 xu/lượt 5023.7 xu/lượt
1100 xu/lượt 1133 xu/lượt 1155 xu/lượt 1177 xu/lượt 1210 xu/lượt
2000 xu/lượt 2060 xu/lượt 2100 xu/lượt 2140 xu/lượt 2200 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
300000 xu/lượt 309000 xu/lượt 315000 xu/lượt 321000 xu/lượt 330000 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5000 xu/lượt 5150 xu/lượt 5250 xu/lượt 5350 xu/lượt 5500 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12000 xu/lượt 12360 xu/lượt 12600 xu/lượt 12840 xu/lượt 13200 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
17 xu/lượt 17.51 xu/lượt 17.85 xu/lượt 18.19 xu/lượt 18.7 xu/lượt
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12 xu/lượt 12.36 xu/lượt 12.6 xu/lượt 12.84 xu/lượt 13.2 xu/lượt
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
190000 xu/lượt 195700 xu/lượt 199500 xu/lượt 203300 xu/lượt 209000 xu/lượt
95000 xu/lượt 97850 xu/lượt 99750 xu/lượt 101650 xu/lượt 104500 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
140000 xu/lượt 144200 xu/lượt 147000 xu/lượt 149800 xu/lượt 154000 xu/lượt
70000 xu/lượt 72100 xu/lượt 73500 xu/lượt 74900 xu/lượt 77000 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.6 xu/lượt 6.798 xu/lượt 6.93 xu/lượt 7.062 xu/lượt 7.26 xu/lượt
9.9 xu/lượt 10.197 xu/lượt 10.395 xu/lượt 10.593 xu/lượt 10.89 xu/lượt
11.05 xu/lượt 11.3815 xu/lượt 11.6025 xu/lượt 11.8235 xu/lượt 12.155 xu/lượt
0.2 xu/lượt 0.206 xu/lượt 0.21 xu/lượt 0.214 xu/lượt 0.22 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.517 xu/lượt 0.53251 xu/lượt 0.54285 xu/lượt 0.55319 xu/lượt 0.5687 xu/lượt
1.1 xu/lượt 1.133 xu/lượt 1.155 xu/lượt 1.177 xu/lượt 1.21 xu/lượt
1.98 xu/lượt 2.0394 xu/lượt 2.079 xu/lượt 2.1186 xu/lượt 2.178 xu/lượt
2.7 xu/lượt 2.781 xu/lượt 2.835 xu/lượt 2.889 xu/lượt 2.97 xu/lượt
2.5 xu/lượt 2.575 xu/lượt 2.625 xu/lượt 2.675 xu/lượt 2.75 xu/lượt
1.8 xu/lượt 1.854 xu/lượt 1.89 xu/lượt 1.926 xu/lượt 1.98 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
16 xu/lượt 16.48 xu/lượt 16.8 xu/lượt 17.12 xu/lượt 17.6 xu/lượt
38 xu/lượt 39.14 xu/lượt 39.9 xu/lượt 40.66 xu/lượt 41.8 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
33 xu/lượt 33.99 xu/lượt 34.65 xu/lượt 35.31 xu/lượt 36.3 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
17 xu/lượt 17.51 xu/lượt 17.85 xu/lượt 18.19 xu/lượt 18.7 xu/lượt
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
25 xu/lượt 25.75 xu/lượt 26.25 xu/lượt 26.75 xu/lượt 27.5 xu/lượt
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
110 xu/lượt 113.3 xu/lượt 115.5 xu/lượt 117.7 xu/lượt 121 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
39 xu/lượt 40.17 xu/lượt 40.95 xu/lượt 41.73 xu/lượt 42.9 xu/lượt
24 xu/lượt 24.72 xu/lượt 25.2 xu/lượt 25.68 xu/lượt 26.4 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
75 xu/lượt 77.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 80.25 xu/lượt 82.5 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
75 xu/lượt 77.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 80.25 xu/lượt 82.5 xu/lượt
38 xu/lượt 39.14 xu/lượt 39.9 xu/lượt 40.66 xu/lượt 41.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0.06 xu/lượt 0.0618 xu/lượt 0.063 xu/lượt 0.0642 xu/lượt 0.066 xu/lượt
0.07 xu/lượt 0.0721 xu/lượt 0.0735 xu/lượt 0.0749 xu/lượt 0.077 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0.08 xu/lượt 0.0824 xu/lượt 0.084 xu/lượt 0.0856 xu/lượt 0.088 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
705 xu/lượt 726.15 xu/lượt 740.25 xu/lượt 754.35 xu/lượt 775.5 xu/lượt
800 xu/lượt 824 xu/lượt 840 xu/lượt 856 xu/lượt 880 xu/lượt
900 xu/lượt 927 xu/lượt 945 xu/lượt 963 xu/lượt 990 xu/lượt
470 xu/lượt 484.1 xu/lượt 493.5 xu/lượt 502.9 xu/lượt 517 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0.3 xu/lượt 0.309 xu/lượt 0.315 xu/lượt 0.321 xu/lượt 0.33 xu/lượt
0.3 xu/lượt 0.309 xu/lượt 0.315 xu/lượt 0.321 xu/lượt 0.33 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5 xu/lượt 5.15 xu/lượt 5.25 xu/lượt 5.35 xu/lượt 5.5 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
0.5 xu/lượt 0.515 xu/lượt 0.525 xu/lượt 0.535 xu/lượt 0.55 xu/lượt
0.3 xu/lượt 0.309 xu/lượt 0.315 xu/lượt 0.321 xu/lượt 0.33 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
5 xu/lượt 5.15 xu/lượt 5.25 xu/lượt 5.35 xu/lượt 5.5 xu/lượt
5 xu/lượt 5.15 xu/lượt 5.25 xu/lượt 5.35 xu/lượt 5.5 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
35 xu/lượt 36.05 xu/lượt 36.75 xu/lượt 37.45 xu/lượt 38.5 xu/lượt
18 xu/lượt 18.54 xu/lượt 18.9 xu/lượt 19.26 xu/lượt 19.8 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
3 xu/lượt 3.09 xu/lượt 3.15 xu/lượt 3.21 xu/lượt 3.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
350 xu/lượt 360.5 xu/lượt 367.5 xu/lượt 374.5 xu/lượt 385 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.5 xu/lượt 0.515 xu/lượt 0.525 xu/lượt 0.535 xu/lượt 0.55 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3200 xu/lượt 3296 xu/lượt 3360 xu/lượt 3424 xu/lượt 3520 xu/lượt
6100 xu/lượt 6283 xu/lượt 6405 xu/lượt 6527 xu/lượt 6710 xu/lượt
12100 xu/lượt 12463 xu/lượt 12705 xu/lượt 12947 xu/lượt 13310 xu/lượt
18205 xu/lượt 18751.15 xu/lượt 19115.25 xu/lượt 19479.35 xu/lượt 20025.5 xu/lượt
24150 xu/lượt 24874.5 xu/lượt 25357.5 xu/lượt 25840.5 xu/lượt 26565 xu/lượt
36296 xu/lượt 37384.88 xu/lượt 38110.8 xu/lượt 38836.72 xu/lượt 39925.6 xu/lượt
47452 xu/lượt 48875.56 xu/lượt 49824.6 xu/lượt 50773.64 xu/lượt 52197.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
520000 xu/lượt 535600 xu/lượt 546000 xu/lượt 556400 xu/lượt 572000 xu/lượt
930000 xu/lượt 957900 xu/lượt 976500 xu/lượt 995100 xu/lượt 1023000 xu/lượt
1335000 xu/lượt 1375050 xu/lượt 1401750 xu/lượt 1428450 xu/lượt 1468500 xu/lượt
1775000 xu/lượt 1828250 xu/lượt 1863750 xu/lượt 1899250 xu/lượt 1952500 xu/lượt
2590000 xu/lượt 2667700 xu/lượt 2719500 xu/lượt 2771300 xu/lượt 2849000 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
46 xu/lượt 47.38 xu/lượt 48.3 xu/lượt 49.22 xu/lượt 50.6 xu/lượt
25 xu/lượt 25.75 xu/lượt 26.25 xu/lượt 26.75 xu/lượt 27.5 xu/lượt
22 xu/lượt 22.66 xu/lượt 23.1 xu/lượt 23.54 xu/lượt 24.2 xu/lượt
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
60 xu/lượt 61.8 xu/lượt 63 xu/lượt 64.2 xu/lượt 66 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
220 xu/lượt 226.6 xu/lượt 231 xu/lượt 235.4 xu/lượt 242 xu/lượt
425 xu/lượt 437.75 xu/lượt 446.25 xu/lượt 454.75 xu/lượt 467.5 xu/lượt
635 xu/lượt 654.05 xu/lượt 666.75 xu/lượt 679.45 xu/lượt 698.5 xu/lượt
845 xu/lượt 870.35 xu/lượt 887.25 xu/lượt 904.15 xu/lượt 929.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
91 xu/lượt 93.73 xu/lượt 95.55 xu/lượt 97.37 xu/lượt 100.1 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
77 xu/lượt 79.31 xu/lượt 80.85 xu/lượt 82.39 xu/lượt 84.7 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
17 xu/lượt 17.51 xu/lượt 17.85 xu/lượt 18.19 xu/lượt 18.7 xu/lượt
18 xu/lượt 18.54 xu/lượt 18.9 xu/lượt 19.26 xu/lượt 19.8 xu/lượt
18 xu/lượt 18.54 xu/lượt 18.9 xu/lượt 19.26 xu/lượt 19.8 xu/lượt
32 xu/lượt 32.96 xu/lượt 33.6 xu/lượt 34.24 xu/lượt 35.2 xu/lượt
29 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.45 xu/lượt 31.03 xu/lượt 31.9 xu/lượt
48 xu/lượt 49.44 xu/lượt 50.4 xu/lượt 51.36 xu/lượt 52.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
5 xu/lượt 5.15 xu/lượt 5.25 xu/lượt 5.35 xu/lượt 5.5 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0.5 xu/lượt 0.515 xu/lượt 0.525 xu/lượt 0.535 xu/lượt 0.55 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
300 xu/lượt 309 xu/lượt 315 xu/lượt 321 xu/lượt 330 xu/lượt
600 xu/lượt 618 xu/lượt 630 xu/lượt 642 xu/lượt 660 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5 xu/lượt 5.15 xu/lượt 5.25 xu/lượt 5.35 xu/lượt 5.5 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
27 xu/lượt 27.81 xu/lượt 28.35 xu/lượt 28.89 xu/lượt 29.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25 xu/lượt 25.75 xu/lượt 26.25 xu/lượt 26.75 xu/lượt 27.5 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.5 xu/lượt 1.545 xu/lượt 1.575 xu/lượt 1.605 xu/lượt 1.65 xu/lượt
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
3 xu/lượt 3.09 xu/lượt 3.15 xu/lượt 3.21 xu/lượt 3.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
9.5 xu/lượt 9.785 xu/lượt 9.975 xu/lượt 10.165 xu/lượt 10.45 xu/lượt
14 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.7 xu/lượt 14.98 xu/lượt 15.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.8 xu/lượt 0.824 xu/lượt 0.84 xu/lượt 0.856 xu/lượt 0.88 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
11 xu/lượt 11.33 xu/lượt 11.55 xu/lượt 11.77 xu/lượt 12.1 xu/lượt
26 xu/lượt 26.78 xu/lượt 27.3 xu/lượt 27.82 xu/lượt 28.6 xu/lượt
28 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.4 xu/lượt 29.96 xu/lượt 30.8 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
242 xu/lượt 249.26 xu/lượt 254.1 xu/lượt 258.94 xu/lượt 266.2 xu/lượt
154 xu/lượt 158.62 xu/lượt 161.7 xu/lượt 164.78 xu/lượt 169.4 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
120 xu/lượt 123.6 xu/lượt 126 xu/lượt 128.4 xu/lượt 132 xu/lượt
150 xu/lượt 154.5 xu/lượt 157.5 xu/lượt 160.5 xu/lượt 165 xu/lượt
250 xu/lượt 257.5 xu/lượt 262.5 xu/lượt 267.5 xu/lượt 275 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
450 xu/lượt 463.5 xu/lượt 472.5 xu/lượt 481.5 xu/lượt 495 xu/lượt
700 xu/lượt 721 xu/lượt 735 xu/lượt 749 xu/lượt 770 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
46 xu/lượt 47.38 xu/lượt 48.3 xu/lượt 49.22 xu/lượt 50.6 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
33 xu/lượt 33.99 xu/lượt 34.65 xu/lượt 35.31 xu/lượt 36.3 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
28 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.4 xu/lượt 29.96 xu/lượt 30.8 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
250 xu/lượt 257.5 xu/lượt 262.5 xu/lượt 267.5 xu/lượt 275 xu/lượt
130 xu/lượt 133.9 xu/lượt 136.5 xu/lượt 139.1 xu/lượt 143 xu/lượt
50 xu/lượt 51.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 53.5 xu/lượt 55 xu/lượt
50 xu/lượt 51.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 53.5 xu/lượt 55 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
28 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.4 xu/lượt 29.96 xu/lượt 30.8 xu/lượt
28 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.4 xu/lượt 29.96 xu/lượt 30.8 xu/lượt
33 xu/lượt 33.99 xu/lượt 34.65 xu/lượt 35.31 xu/lượt 36.3 xu/lượt
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
60 xu/lượt 61.8 xu/lượt 63 xu/lượt 64.2 xu/lượt 66 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
33 xu/lượt 33.99 xu/lượt 34.65 xu/lượt 35.31 xu/lượt 36.3 xu/lượt
33 xu/lượt 33.99 xu/lượt 34.65 xu/lượt 35.31 xu/lượt 36.3 xu/lượt
35 xu/lượt 36.05 xu/lượt 36.75 xu/lượt 37.45 xu/lượt 38.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.5 xu/lượt 2.575 xu/lượt 2.625 xu/lượt 2.675 xu/lượt 2.75 xu/lượt
3 xu/lượt 3.09 xu/lượt 3.15 xu/lượt 3.21 xu/lượt 3.3 xu/lượt
5 xu/lượt 5.15 xu/lượt 5.25 xu/lượt 5.35 xu/lượt 5.5 xu/lượt
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
35 xu/lượt 36.05 xu/lượt 36.75 xu/lượt 37.45 xu/lượt 38.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
22 xu/lượt 22.66 xu/lượt 23.1 xu/lượt 23.54 xu/lượt 24.2 xu/lượt
24 xu/lượt 24.72 xu/lượt 25.2 xu/lượt 25.68 xu/lượt 26.4 xu/lượt
25 xu/lượt 25.75 xu/lượt 26.25 xu/lượt 26.75 xu/lượt 27.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1500 xu/lượt 1545 xu/lượt 1575 xu/lượt 1605 xu/lượt 1650 xu/lượt
800 xu/lượt 824 xu/lượt 840 xu/lượt 856 xu/lượt 880 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
300 xu/lượt 309 xu/lượt 315 xu/lượt 321 xu/lượt 330 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
311 xu/lượt 320.33 xu/lượt 326.55 xu/lượt 332.77 xu/lượt 342.1 xu/lượt
28 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.4 xu/lượt 29.96 xu/lượt 30.8 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
33 xu/lượt 33.99 xu/lượt 34.65 xu/lượt 35.31 xu/lượt 36.3 xu/lượt
45 xu/lượt 46.35 xu/lượt 47.25 xu/lượt 48.15 xu/lượt 49.5 xu/lượt
55 xu/lượt 56.65 xu/lượt 57.75 xu/lượt 58.85 xu/lượt 60.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.05 xu/lượt 0.0515 xu/lượt 0.0525 xu/lượt 0.0535 xu/lượt 0.055 xu/lượt
0.5 xu/lượt 0.515 xu/lượt 0.525 xu/lượt 0.535 xu/lượt 0.55 xu/lượt
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
500 xu/lượt 515 xu/lượt 525 xu/lượt 535 xu/lượt 550 xu/lượt
400 xu/lượt 412 xu/lượt 420 xu/lượt 428 xu/lượt 440 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3 xu/lượt 3.09 xu/lượt 3.15 xu/lượt 3.21 xu/lượt 3.3 xu/lượt
5 xu/lượt 5.15 xu/lượt 5.25 xu/lượt 5.35 xu/lượt 5.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.4 xu/lượt 0.412 xu/lượt 0.42 xu/lượt 0.428 xu/lượt 0.44 xu/lượt
1.6 xu/lượt 1.648 xu/lượt 1.68 xu/lượt 1.712 xu/lượt 1.76 xu/lượt
3.2 xu/lượt 3.296 xu/lượt 3.36 xu/lượt 3.424 xu/lượt 3.52 xu/lượt
4.5 xu/lượt 4.635 xu/lượt 4.725 xu/lượt 4.815 xu/lượt 4.95 xu/lượt
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
12 xu/lượt 12.36 xu/lượt 12.6 xu/lượt 12.84 xu/lượt 13.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
65 xu/lượt 66.95 xu/lượt 68.25 xu/lượt 69.55 xu/lượt 71.5 xu/lượt
65 xu/lượt 66.95 xu/lượt 68.25 xu/lượt 69.55 xu/lượt 71.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.4 xu/lượt 0.412 xu/lượt 0.42 xu/lượt 0.428 xu/lượt 0.44 xu/lượt
0.4 xu/lượt 0.412 xu/lượt 0.42 xu/lượt 0.428 xu/lượt 0.44 xu/lượt
0.01 xu/lượt 0.0103 xu/lượt 0.0105 xu/lượt 0.0107 xu/lượt 0.011 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25 xu/lượt 25.75 xu/lượt 26.25 xu/lượt 26.75 xu/lượt 27.5 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
66 xu/lượt 67.98 xu/lượt 69.3 xu/lượt 70.62 xu/lượt 72.6 xu/lượt
18 xu/lượt 18.54 xu/lượt 18.9 xu/lượt 19.26 xu/lượt 19.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
18 xu/lượt 18.54 xu/lượt 18.9 xu/lượt 19.26 xu/lượt 19.8 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
44 xu/lượt 45.32 xu/lượt 46.2 xu/lượt 47.08 xu/lượt 48.4 xu/lượt
35 xu/lượt 36.05 xu/lượt 36.75 xu/lượt 37.45 xu/lượt 38.5 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
50 xu/lượt 51.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 53.5 xu/lượt 55 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1500 xu/lượt 1545 xu/lượt 1575 xu/lượt 1605 xu/lượt 1650 xu/lượt
220 xu/lượt 226.6 xu/lượt 231 xu/lượt 235.4 xu/lượt 242 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.6 xu/lượt 0.618 xu/lượt 0.63 xu/lượt 0.642 xu/lượt 0.66 xu/lượt
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
115 xu/lượt 118.45 xu/lượt 120.75 xu/lượt 123.05 xu/lượt 126.5 xu/lượt
140 xu/lượt 144.2 xu/lượt 147 xu/lượt 149.8 xu/lượt 154 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
115 xu/lượt 118.45 xu/lượt 120.75 xu/lượt 123.05 xu/lượt 126.5 xu/lượt
125 xu/lượt 128.75 xu/lượt 131.25 xu/lượt 133.75 xu/lượt 137.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
128 xu/lượt 131.84 xu/lượt 134.4 xu/lượt 136.96 xu/lượt 140.8 xu/lượt
115 xu/lượt 118.45 xu/lượt 120.75 xu/lượt 123.05 xu/lượt 126.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
71 xu/lượt 73.13 xu/lượt 74.55 xu/lượt 75.97 xu/lượt 78.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.8 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.94 xu/lượt 2.996 xu/lượt 3.08 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
25 xu/lượt 25.75 xu/lượt 26.25 xu/lượt 26.75 xu/lượt 27.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
300 xu/lượt 309 xu/lượt 315 xu/lượt 321 xu/lượt 330 xu/lượt
650 xu/lượt 669.5 xu/lượt 682.5 xu/lượt 695.5 xu/lượt 715 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
120 xu/lượt 123.6 xu/lượt 126 xu/lượt 128.4 xu/lượt 132 xu/lượt
160 xu/lượt 164.8 xu/lượt 168 xu/lượt 171.2 xu/lượt 176 xu/lượt
18 xu/lượt 18.54 xu/lượt 18.9 xu/lượt 19.26 xu/lượt 19.8 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
80 xu/lượt 82.4 xu/lượt 84 xu/lượt 85.6 xu/lượt 88 xu/lượt
160 xu/lượt 164.8 xu/lượt 168 xu/lượt 171.2 xu/lượt 176 xu/lượt
18 xu/lượt 18.54 xu/lượt 18.9 xu/lượt 19.26 xu/lượt 19.8 xu/lượt
80 xu/lượt 82.4 xu/lượt 84 xu/lượt 85.6 xu/lượt 88 xu/lượt
60 xu/lượt 61.8 xu/lượt 63 xu/lượt 64.2 xu/lượt 66 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
110 xu/lượt 113.3 xu/lượt 115.5 xu/lượt 117.7 xu/lượt 121 xu/lượt
145 xu/lượt 149.35 xu/lượt 152.25 xu/lượt 155.15 xu/lượt 159.5 xu/lượt