Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Thành viên: Cấp mặc định khi đăng ký tài khoản.
Cộng tác viên: Lên cấp khi sử dụng 500k hoặc donate 1m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 1: Lên cấp khi sử dụng 2m hoặc donate 5m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 2: Lên cấp dựa trên thống kê số xu donate và số xu đã sử dụng của tháng trước. Hệ thống tự động nâng cấp vào tháng tiếp theo!
VIP: Dành cho đối tác. Liên hệ admin nâng cấp!
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.88 xu/lượt 0.9064 xu/lượt 0.924 xu/lượt 0.9416 xu/lượt 0.968 xu/lượt
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
1.8 xu/lượt 1.854 xu/lượt 1.89 xu/lượt 1.926 xu/lượt 1.98 xu/lượt
2.5 xu/lượt 2.575 xu/lượt 2.625 xu/lượt 2.675 xu/lượt 2.75 xu/lượt
2.5 xu/lượt 2.575 xu/lượt 2.625 xu/lượt 2.675 xu/lượt 2.75 xu/lượt
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
3 xu/lượt 3.09 xu/lượt 3.15 xu/lượt 3.21 xu/lượt 3.3 xu/lượt
1.5 xu/lượt 1.545 xu/lượt 1.575 xu/lượt 1.605 xu/lượt 1.65 xu/lượt
0.65 xu/lượt 0.6695 xu/lượt 0.6825 xu/lượt 0.6955 xu/lượt 0.715 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
11 xu/lượt 11.33 xu/lượt 11.55 xu/lượt 11.77 xu/lượt 12.1 xu/lượt
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
5 xu/lượt 5.15 xu/lượt 5.25 xu/lượt 5.35 xu/lượt 5.5 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
12.8 xu/lượt 13.184 xu/lượt 13.44 xu/lượt 13.696 xu/lượt 14.08 xu/lượt
25 xu/lượt 25.75 xu/lượt 26.25 xu/lượt 26.75 xu/lượt 27.5 xu/lượt
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
60 xu/lượt 61.8 xu/lượt 63 xu/lượt 64.2 xu/lượt 66 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.6 xu/lượt 6.798 xu/lượt 6.93 xu/lượt 7.062 xu/lượt 7.26 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
29.5 xu/lượt 30.385 xu/lượt 30.975 xu/lượt 31.565 xu/lượt 32.45 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
35 xu/lượt 36.05 xu/lượt 36.75 xu/lượt 37.45 xu/lượt 38.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
100 xu/lượt 103 xu/lượt 105 xu/lượt 107 xu/lượt 110 xu/lượt
980 xu/lượt 1009.4 xu/lượt 1029 xu/lượt 1048.6 xu/lượt 1078 xu/lượt
88 xu/lượt 90.64 xu/lượt 92.4 xu/lượt 94.16 xu/lượt 96.8 xu/lượt
83.85 xu/lượt 86.3655 xu/lượt 88.0425 xu/lượt 89.7195 xu/lượt 92.235 xu/lượt
7.7 xu/lượt 7.931 xu/lượt 8.085 xu/lượt 8.239 xu/lượt 8.47 xu/lượt
7.04 xu/lượt 7.2512 xu/lượt 7.392 xu/lượt 7.5328 xu/lượt 7.744 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
165 xu/lượt 169.95 xu/lượt 173.25 xu/lượt 176.55 xu/lượt 181.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
100 xu/lượt 103 xu/lượt 105 xu/lượt 107 xu/lượt 110 xu/lượt
300 xu/lượt 309 xu/lượt 315 xu/lượt 321 xu/lượt 330 xu/lượt
600 xu/lượt 618 xu/lượt 630 xu/lượt 642 xu/lượt 660 xu/lượt
86.68 xu/lượt 89.2804 xu/lượt 91.014 xu/lượt 92.7476 xu/lượt 95.348 xu/lượt
50 xu/lượt 51.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 53.5 xu/lượt 55 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
45 xu/lượt 46.35 xu/lượt 47.25 xu/lượt 48.15 xu/lượt 49.5 xu/lượt
47.6 xu/lượt 49.028 xu/lượt 49.98 xu/lượt 50.932 xu/lượt 52.36 xu/lượt
30.5 xu/lượt 31.415 xu/lượt 32.025 xu/lượt 32.635 xu/lượt 33.55 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
96 xu/lượt 98.88 xu/lượt 100.8 xu/lượt 102.72 xu/lượt 105.6 xu/lượt
22.5 xu/lượt 23.175 xu/lượt 23.625 xu/lượt 24.075 xu/lượt 24.75 xu/lượt
20.6 xu/lượt 21.218 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.042 xu/lượt 22.66 xu/lượt
23 xu/lượt 23.69 xu/lượt 24.15 xu/lượt 24.61 xu/lượt 25.3 xu/lượt
30.5 xu/lượt 31.415 xu/lượt 32.025 xu/lượt 32.635 xu/lượt 33.55 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1188 xu/lượt 1223.64 xu/lượt 1247.4 xu/lượt 1271.16 xu/lượt 1306.8 xu/lượt
1965.6 xu/lượt 2024.568 xu/lượt 2063.88 xu/lượt 2103.192 xu/lượt 2162.16 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
10.29 xu/lượt 10.5987 xu/lượt 10.8045 xu/lượt 11.0103 xu/lượt 11.319 xu/lượt
10.29 xu/lượt 10.5987 xu/lượt 10.8045 xu/lượt 11.0103 xu/lượt 11.319 xu/lượt
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.6 xu/lượt 3.708 xu/lượt 3.78 xu/lượt 3.852 xu/lượt 3.96 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
12 xu/lượt 12.36 xu/lượt 12.6 xu/lượt 12.84 xu/lượt 13.2 xu/lượt
18 xu/lượt 18.54 xu/lượt 18.9 xu/lượt 19.26 xu/lượt 19.8 xu/lượt
21 xu/lượt 21.63 xu/lượt 22.05 xu/lượt 22.47 xu/lượt 23.1 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.6 xu/lượt 0.618 xu/lượt 0.63 xu/lượt 0.642 xu/lượt 0.66 xu/lượt
0.7 xu/lượt 0.721 xu/lượt 0.735 xu/lượt 0.749 xu/lượt 0.77 xu/lượt
1.2 xu/lượt 1.236 xu/lượt 1.26 xu/lượt 1.284 xu/lượt 1.32 xu/lượt
1.5 xu/lượt 1.545 xu/lượt 1.575 xu/lượt 1.605 xu/lượt 1.65 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
38 xu/lượt 39.14 xu/lượt 39.9 xu/lượt 40.66 xu/lượt 41.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
165 xu/lượt 169.95 xu/lượt 173.25 xu/lượt 176.55 xu/lượt 181.5 xu/lượt
200 xu/lượt 206 xu/lượt 210 xu/lượt 214 xu/lượt 220 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
55 xu/lượt 56.65 xu/lượt 57.75 xu/lượt 58.85 xu/lượt 60.5 xu/lượt
55 xu/lượt 56.65 xu/lượt 57.75 xu/lượt 58.85 xu/lượt 60.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2882.88 xu/lượt 2969.3664 xu/lượt 3027.024 xu/lượt 3084.6816 xu/lượt 3171.168 xu/lượt
2882.88 xu/lượt 2969.3664 xu/lượt 3027.024 xu/lượt 3084.6816 xu/lượt 3171.168 xu/lượt
2882.88 xu/lượt 2969.3664 xu/lượt 3027.024 xu/lượt 3084.6816 xu/lượt 3171.168 xu/lượt
2882.88 xu/lượt 2969.3664 xu/lượt 3027.024 xu/lượt 3084.6816 xu/lượt 3171.168 xu/lượt
220 xu/lượt 226.6 xu/lượt 231 xu/lượt 235.4 xu/lượt 242 xu/lượt
365.583 xu/lượt 376.55049 xu/lượt 383.86215 xu/lượt 391.17381 xu/lượt 402.1413 xu/lượt
220 xu/lượt 226.6 xu/lượt 231 xu/lượt 235.4 xu/lượt 242 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25 xu/lượt 25.75 xu/lượt 26.25 xu/lượt 26.75 xu/lượt 27.5 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
23.1 xu/lượt 23.793 xu/lượt 24.255 xu/lượt 24.717 xu/lượt 25.41 xu/lượt
23.1 xu/lượt 23.793 xu/lượt 24.255 xu/lượt 24.717 xu/lượt 25.41 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
79.2792 xu/lượt 81.657576 xu/lượt 83.24316 xu/lượt 84.828744 xu/lượt 87.20712 xu/lượt
560 xu/lượt 576.8 xu/lượt 588 xu/lượt 599.2 xu/lượt 616 xu/lượt
23 xu/lượt 23.69 xu/lượt 24.15 xu/lượt 24.61 xu/lượt 25.3 xu/lượt
23 xu/lượt 23.69 xu/lượt 24.15 xu/lượt 24.61 xu/lượt 25.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
23.1 xu/lượt 23.793 xu/lượt 24.255 xu/lượt 24.717 xu/lượt 25.41 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
221 xu/lượt 227.63 xu/lượt 232.05 xu/lượt 236.47 xu/lượt 243.1 xu/lượt
70 xu/lượt 72.1 xu/lượt 73.5 xu/lượt 74.9 xu/lượt 77 xu/lượt
70 xu/lượt 72.1 xu/lượt 73.5 xu/lượt 74.9 xu/lượt 77 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
47.5 xu/lượt 48.925 xu/lượt 49.875 xu/lượt 50.825 xu/lượt 52.25 xu/lượt
27 xu/lượt 27.81 xu/lượt 28.35 xu/lượt 28.89 xu/lượt 29.7 xu/lượt
40.5 xu/lượt 41.715 xu/lượt 42.525 xu/lượt 43.335 xu/lượt 44.55 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5000 xu/lượt 5150 xu/lượt 5250 xu/lượt 5350 xu/lượt 5500 xu/lượt
9375 xu/lượt 9656.25 xu/lượt 9843.75 xu/lượt 10031.25 xu/lượt 10312.5 xu/lượt
4000 xu/lượt 4120 xu/lượt 4200 xu/lượt 4280 xu/lượt 4400 xu/lượt
400 xu/lượt 412 xu/lượt 420 xu/lượt 428 xu/lượt 440 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
80.85 xu/lượt 83.2755 xu/lượt 84.8925 xu/lượt 86.5095 xu/lượt 88.935 xu/lượt
104 xu/lượt 107.12 xu/lượt 109.2 xu/lượt 111.28 xu/lượt 114.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1386 xu/lượt 1427.58 xu/lượt 1455.3 xu/lượt 1483.02 xu/lượt 1524.6 xu/lượt
1386 xu/lượt 1427.58 xu/lượt 1455.3 xu/lượt 1483.02 xu/lượt 1524.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.08 xu/lượt 3.1724 xu/lượt 3.234 xu/lượt 3.2956 xu/lượt 3.388 xu/lượt
5.83 xu/lượt 6.0049 xu/lượt 6.1215 xu/lượt 6.2381 xu/lượt 6.413 xu/lượt
3.52 xu/lượt 3.6256 xu/lượt 3.696 xu/lượt 3.7664 xu/lượt 3.872 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
150 xu/lượt 154.5 xu/lượt 157.5 xu/lượt 160.5 xu/lượt 165 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
28.3 xu/lượt 29.149 xu/lượt 29.715 xu/lượt 30.281 xu/lượt 31.13 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7 xu/lượt 7.21 xu/lượt 7.35 xu/lượt 7.49 xu/lượt 7.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.7 xu/lượt 7.931 xu/lượt 8.085 xu/lượt 8.239 xu/lượt 8.47 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1200 xu/lượt 1236 xu/lượt 1260 xu/lượt 1284 xu/lượt 1320 xu/lượt
3500 xu/lượt 3605 xu/lượt 3675 xu/lượt 3745 xu/lượt 3850 xu/lượt
7000 xu/lượt 7210 xu/lượt 7350 xu/lượt 7490 xu/lượt 7700 xu/lượt
9000 xu/lượt 9270 xu/lượt 9450 xu/lượt 9630 xu/lượt 9900 xu/lượt
12000 xu/lượt 12360 xu/lượt 12600 xu/lượt 12840 xu/lượt 13200 xu/lượt
23000 xu/lượt 23690 xu/lượt 24150 xu/lượt 24610 xu/lượt 25300 xu/lượt
50000 xu/lượt 51500 xu/lượt 52500 xu/lượt 53500 xu/lượt 55000 xu/lượt
35000 xu/lượt 36050 xu/lượt 36750 xu/lượt 37450 xu/lượt 38500 xu/lượt
35000 xu/lượt 36050 xu/lượt 36750 xu/lượt 37450 xu/lượt 38500 xu/lượt
50000 xu/lượt 51500 xu/lượt 52500 xu/lượt 53500 xu/lượt 55000 xu/lượt
8000 xu/lượt 8240 xu/lượt 8400 xu/lượt 8560 xu/lượt 8800 xu/lượt
12000 xu/lượt 12360 xu/lượt 12600 xu/lượt 12840 xu/lượt 13200 xu/lượt
15000 xu/lượt 15450 xu/lượt 15750 xu/lượt 16050 xu/lượt 16500 xu/lượt
1500 xu/lượt 1545 xu/lượt 1575 xu/lượt 1605 xu/lượt 1650 xu/lượt
1800 xu/lượt 1854 xu/lượt 1890 xu/lượt 1926 xu/lượt 1980 xu/lượt
7500 xu/lượt 7725 xu/lượt 7875 xu/lượt 8025 xu/lượt 8250 xu/lượt
2500 xu/lượt 2575 xu/lượt 2625 xu/lượt 2675 xu/lượt 2750 xu/lượt
300 xu/lượt 309 xu/lượt 315 xu/lượt 321 xu/lượt 330 xu/lượt
6500 xu/lượt 6695 xu/lượt 6825 xu/lượt 6955 xu/lượt 7150 xu/lượt
2500 xu/lượt 2575 xu/lượt 2625 xu/lượt 2675 xu/lượt 2750 xu/lượt
9000 xu/lượt 9270 xu/lượt 9450 xu/lượt 9630 xu/lượt 9900 xu/lượt
12000 xu/lượt 12360 xu/lượt 12600 xu/lượt 12840 xu/lượt 13200 xu/lượt
2000 xu/lượt 2060 xu/lượt 2100 xu/lượt 2140 xu/lượt 2200 xu/lượt
5555 xu/lượt 5721.65 xu/lượt 5832.75 xu/lượt 5943.85 xu/lượt 6110.5 xu/lượt
3500 xu/lượt 3605 xu/lượt 3675 xu/lượt 3745 xu/lượt 3850 xu/lượt
5555 xu/lượt 5721.65 xu/lượt 5832.75 xu/lượt 5943.85 xu/lượt 6110.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
17 xu/lượt 17.51 xu/lượt 17.85 xu/lượt 18.19 xu/lượt 18.7 xu/lượt
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12 xu/lượt 12.36 xu/lượt 12.6 xu/lượt 12.84 xu/lượt 13.2 xu/lượt
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
190000 xu/lượt 195700 xu/lượt 199500 xu/lượt 203300 xu/lượt 209000 xu/lượt
95000 xu/lượt 97850 xu/lượt 99750 xu/lượt 101650 xu/lượt 104500 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
140000 xu/lượt 144200 xu/lượt 147000 xu/lượt 149800 xu/lượt 154000 xu/lượt
70000 xu/lượt 72100 xu/lượt 73500 xu/lượt 74900 xu/lượt 77000 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
10.8 xu/lượt 11.124 xu/lượt 11.34 xu/lượt 11.556 xu/lượt 11.88 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
16.2 xu/lượt 16.686 xu/lượt 17.01 xu/lượt 17.334 xu/lượt 17.82 xu/lượt
18.9 xu/lượt 19.467 xu/lượt 19.845 xu/lượt 20.223 xu/lượt 20.79 xu/lượt
3.6 xu/lượt 3.708 xu/lượt 3.78 xu/lượt 3.852 xu/lượt 3.96 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.517 xu/lượt 0.53251 xu/lượt 0.54285 xu/lượt 0.55319 xu/lượt 0.5687 xu/lượt
1.1 xu/lượt 1.133 xu/lượt 1.155 xu/lượt 1.177 xu/lượt 1.21 xu/lượt
1.98 xu/lượt 2.0394 xu/lượt 2.079 xu/lượt 2.1186 xu/lượt 2.178 xu/lượt
2.7 xu/lượt 2.781 xu/lượt 2.835 xu/lượt 2.889 xu/lượt 2.97 xu/lượt
2.5 xu/lượt 2.575 xu/lượt 2.625 xu/lượt 2.675 xu/lượt 2.75 xu/lượt
1.8 xu/lượt 1.854 xu/lượt 1.89 xu/lượt 1.926 xu/lượt 1.98 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
11.4 xu/lượt 11.742 xu/lượt 11.97 xu/lượt 12.198 xu/lượt 12.54 xu/lượt
2.28 xu/lượt 2.3484 xu/lượt 2.394 xu/lượt 2.4396 xu/lượt 2.508 xu/lượt
3.6 xu/lượt 3.708 xu/lượt 3.78 xu/lượt 3.852 xu/lượt 3.96 xu/lượt
14.4 xu/lượt 14.832 xu/lượt 15.12 xu/lượt 15.408 xu/lượt 15.84 xu/lượt
13.8 xu/lượt 14.214 xu/lượt 14.49 xu/lượt 14.766 xu/lượt 15.18 xu/lượt
20.4 xu/lượt 21.012 xu/lượt 21.42 xu/lượt 21.828 xu/lượt 22.44 xu/lượt
21.6 xu/lượt 22.248 xu/lượt 22.68 xu/lượt 23.112 xu/lượt 23.76 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
22.8 xu/lượt 23.484 xu/lượt 23.94 xu/lượt 24.396 xu/lượt 25.08 xu/lượt
24 xu/lượt 24.72 xu/lượt 25.2 xu/lượt 25.68 xu/lượt 26.4 xu/lượt
17.4 xu/lượt 17.922 xu/lượt 18.27 xu/lượt 18.618 xu/lượt 19.14 xu/lượt
18.6 xu/lượt 19.158 xu/lượt 19.53 xu/lượt 19.902 xu/lượt 20.46 xu/lượt
24 xu/lượt 24.72 xu/lượt 25.2 xu/lượt 25.68 xu/lượt 26.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
13.8 xu/lượt 14.214 xu/lượt 14.49 xu/lượt 14.766 xu/lượt 15.18 xu/lượt
6.96 xu/lượt 7.1688 xu/lượt 7.308 xu/lượt 7.4472 xu/lượt 7.656 xu/lượt
6.96 xu/lượt 7.1688 xu/lượt 7.308 xu/lượt 7.4472 xu/lượt 7.656 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
16.336 xu/lượt 16.82608 xu/lượt 17.1528 xu/lượt 17.47952 xu/lượt 17.9696 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
8.168 xu/lượt 8.41304 xu/lượt 8.5764 xu/lượt 8.73976 xu/lượt 8.9848 xu/lượt
17.7772 xu/lượt 18.310516 xu/lượt 18.66606 xu/lượt 19.021604 xu/lượt 19.55492 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
33.63 xu/lượt 34.6389 xu/lượt 35.3115 xu/lượt 35.9841 xu/lượt 36.993 xu/lượt
16.336 xu/lượt 16.82608 xu/lượt 17.1528 xu/lượt 17.47952 xu/lượt 17.9696 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
124.92 xu/lượt 128.6676 xu/lượt 131.166 xu/lượt 133.6644 xu/lượt 137.412 xu/lượt
106.19 xu/lượt 109.3757 xu/lượt 111.4995 xu/lượt 113.6233 xu/lượt 116.809 xu/lượt
96.1 xu/lượt 98.983 xu/lượt 100.905 xu/lượt 102.827 xu/lượt 105.71 xu/lượt
45.1 xu/lượt 46.453 xu/lượt 47.355 xu/lượt 48.257 xu/lượt 49.61 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
57.66 xu/lượt 59.3898 xu/lượt 60.543 xu/lượt 61.6962 xu/lượt 63.426 xu/lượt
62.4624 xu/lượt 64.336272 xu/lượt 65.58552 xu/lượt 66.834768 xu/lượt 68.70864 xu/lượt
85.8 xu/lượt 88.374 xu/lượt 90.09 xu/lượt 91.806 xu/lượt 94.38 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
164.13488 xu/lượt 169.0589264 xu/lượt 172.341624 xu/lượt 175.6243216 xu/lượt 180.548368 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0.076 xu/lượt 0.07828 xu/lượt 0.0798 xu/lượt 0.08132 xu/lượt 0.0836 xu/lượt
0.091 xu/lượt 0.09373 xu/lượt 0.09555 xu/lượt 0.09737 xu/lượt 0.1001 xu/lượt
3.229 xu/lượt 3.32587 xu/lượt 3.39045 xu/lượt 3.45503 xu/lượt 3.5519 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0.0224 xu/lượt 0.023072 xu/lượt 0.02352 xu/lượt 0.023968 xu/lượt 0.02464 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
743 xu/lượt 765.29 xu/lượt 780.15 xu/lượt 795.01 xu/lượt 817.3 xu/lượt
495 xu/lượt 509.85 xu/lượt 519.75 xu/lượt 529.65 xu/lượt 544.5 xu/lượt
192.192 xu/lượt 197.95776 xu/lượt 201.8016 xu/lượt 205.64544 xu/lượt 211.4112 xu/lượt
230.6304 xu/lượt 237.549312 xu/lượt 242.16192 xu/lượt 246.774528 xu/lượt 253.69344 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
46.13 xu/lượt 47.5139 xu/lượt 48.4365 xu/lượt 49.3591 xu/lượt 50.743 xu/lượt
7.688 xu/lượt 7.91864 xu/lượt 8.0724 xu/lượt 8.22616 xu/lượt 8.4568 xu/lượt
2.883 xu/lượt 2.96949 xu/lượt 3.02715 xu/lượt 3.08481 xu/lượt 3.1713 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5 xu/lượt 5.15 xu/lượt 5.25 xu/lượt 5.35 xu/lượt 5.5 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
0.5 xu/lượt 0.515 xu/lượt 0.525 xu/lượt 0.535 xu/lượt 0.55 xu/lượt
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
4.324 xu/lượt 4.45372 xu/lượt 4.5402 xu/lượt 4.62668 xu/lượt 4.7564 xu/lượt
11 xu/lượt 11.33 xu/lượt 11.55 xu/lượt 11.77 xu/lượt 12.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.207 xu/lượt 7.42321 xu/lượt 7.56735 xu/lượt 7.71149 xu/lượt 7.9277 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
4 xu/lượt 4.12 xu/lượt 4.2 xu/lượt 4.28 xu/lượt 4.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.5 xu/lượt 0.515 xu/lượt 0.525 xu/lượt 0.535 xu/lượt 0.55 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3200 xu/lượt 3296 xu/lượt 3360 xu/lượt 3424 xu/lượt 3520 xu/lượt
6100 xu/lượt 6283 xu/lượt 6405 xu/lượt 6527 xu/lượt 6710 xu/lượt
12100 xu/lượt 12463 xu/lượt 12705 xu/lượt 12947 xu/lượt 13310 xu/lượt
18205 xu/lượt 18751.15 xu/lượt 19115.25 xu/lượt 19479.35 xu/lượt 20025.5 xu/lượt
24150 xu/lượt 24874.5 xu/lượt 25357.5 xu/lượt 25840.5 xu/lượt 26565 xu/lượt
36296 xu/lượt 37384.88 xu/lượt 38110.8 xu/lượt 38836.72 xu/lượt 39925.6 xu/lượt
47452 xu/lượt 48875.56 xu/lượt 49824.6 xu/lượt 50773.64 xu/lượt 52197.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
520000 xu/lượt 535600 xu/lượt 546000 xu/lượt 556400 xu/lượt 572000 xu/lượt
930000 xu/lượt 957900 xu/lượt 976500 xu/lượt 995100 xu/lượt 1023000 xu/lượt
1335000 xu/lượt 1375050 xu/lượt 1401750 xu/lượt 1428450 xu/lượt 1468500 xu/lượt
1775000 xu/lượt 1828250 xu/lượt 1863750 xu/lượt 1899250 xu/lượt 1952500 xu/lượt
2590000 xu/lượt 2667700 xu/lượt 2719500 xu/lượt 2771300 xu/lượt 2849000 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
1.158 xu/lượt 1.19274 xu/lượt 1.2159 xu/lượt 1.23906 xu/lượt 1.2738 xu/lượt
1.922 xu/lượt 1.97966 xu/lượt 2.0181 xu/lượt 2.05654 xu/lượt 2.1142 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
22 xu/lượt 22.66 xu/lượt 23.1 xu/lượt 23.54 xu/lượt 24.2 xu/lượt
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
60 xu/lượt 61.8 xu/lượt 63 xu/lượt 64.2 xu/lượt 66 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
77 xu/lượt 79.31 xu/lượt 80.85 xu/lượt 82.39 xu/lượt 84.7 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
12.394 xu/lượt 12.76582 xu/lượt 13.0137 xu/lượt 13.26158 xu/lượt 13.6334 xu/lượt
12.973 xu/lượt 13.36219 xu/lượt 13.62165 xu/lượt 13.88111 xu/lượt 14.2703 xu/lượt
29 xu/lượt 29.87 xu/lượt 30.45 xu/lượt 31.03 xu/lượt 31.9 xu/lượt
48 xu/lượt 49.44 xu/lượt 50.4 xu/lượt 51.36 xu/lượt 52.8 xu/lượt
13.213 xu/lượt 13.60939 xu/lượt 13.87365 xu/lượt 14.13791 xu/lượt 14.5343 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.08 xu/lượt 3.1724 xu/lượt 3.234 xu/lượt 3.2956 xu/lượt 3.388 xu/lượt
1.92 xu/lượt 1.9776 xu/lượt 2.016 xu/lượt 2.0544 xu/lượt 2.112 xu/lượt
2.88 xu/lượt 2.9664 xu/lượt 3.024 xu/lượt 3.0816 xu/lượt 3.168 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
1.441 xu/lượt 1.48423 xu/lượt 1.51305 xu/lượt 1.54187 xu/lượt 1.5851 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
100 xu/lượt 103 xu/lượt 105 xu/lượt 107 xu/lượt 110 xu/lượt
300 xu/lượt 309 xu/lượt 315 xu/lượt 321 xu/lượt 330 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5 xu/lượt 5.15 xu/lượt 5.25 xu/lượt 5.35 xu/lượt 5.5 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
27 xu/lượt 27.81 xu/lượt 28.35 xu/lượt 28.89 xu/lượt 29.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.5 xu/lượt 1.545 xu/lượt 1.575 xu/lượt 1.605 xu/lượt 1.65 xu/lượt
2 xu/lượt 2.06 xu/lượt 2.1 xu/lượt 2.14 xu/lượt 2.2 xu/lượt
3 xu/lượt 3.09 xu/lượt 3.15 xu/lượt 3.21 xu/lượt 3.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
9.5 xu/lượt 9.785 xu/lượt 9.975 xu/lượt 10.165 xu/lượt 10.45 xu/lượt
14 xu/lượt 14.42 xu/lượt 14.7 xu/lượt 14.98 xu/lượt 15.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.8 xu/lượt 0.824 xu/lượt 0.84 xu/lượt 0.856 xu/lượt 0.88 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
33.63 xu/lượt 34.6389 xu/lượt 35.3115 xu/lượt 35.9841 xu/lượt 36.993 xu/lượt
35.56 xu/lượt 36.6268 xu/lượt 37.338 xu/lượt 38.0492 xu/lượt 39.116 xu/lượt
34.59 xu/lượt 35.6277 xu/lượt 36.3195 xu/lượt 37.0113 xu/lượt 38.049 xu/lượt
242 xu/lượt 249.26 xu/lượt 254.1 xu/lượt 258.94 xu/lượt 266.2 xu/lượt
154 xu/lượt 158.62 xu/lượt 161.7 xu/lượt 164.78 xu/lượt 169.4 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
16.34 xu/lượt 16.8302 xu/lượt 17.157 xu/lượt 17.4838 xu/lượt 17.974 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
122.522 xu/lượt 126.19766 xu/lượt 128.6481 xu/lượt 131.09854 xu/lượt 134.7742 xu/lượt
150 xu/lượt 154.5 xu/lượt 157.5 xu/lượt 160.5 xu/lượt 165 xu/lượt
88.41 xu/lượt 91.0623 xu/lượt 92.8305 xu/lượt 94.5987 xu/lượt 97.251 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
55.255 xu/lượt 56.91265 xu/lượt 58.01775 xu/lượt 59.12285 xu/lượt 60.7805 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
40.841 xu/lượt 42.06623 xu/lượt 42.88305 xu/lượt 43.69987 xu/lượt 44.9251 xu/lượt
48.048 xu/lượt 49.48944 xu/lượt 50.4504 xu/lượt 51.41136 xu/lượt 52.8528 xu/lượt
49.93 xu/lượt 51.4279 xu/lượt 52.4265 xu/lượt 53.4251 xu/lượt 54.923 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
250 xu/lượt 257.5 xu/lượt 262.5 xu/lượt 267.5 xu/lượt 275 xu/lượt
330 xu/lượt 339.9 xu/lượt 346.5 xu/lượt 353.1 xu/lượt 363 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
450 xu/lượt 463.5 xu/lượt 472.5 xu/lượt 481.5 xu/lượt 495 xu/lượt
500 xu/lượt 515 xu/lượt 525 xu/lượt 535 xu/lượt 550 xu/lượt
650 xu/lượt 669.5 xu/lượt 682.5 xu/lượt 695.5 xu/lượt 715 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
28 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.4 xu/lượt 29.96 xu/lượt 30.8 xu/lượt
28 xu/lượt 28.84 xu/lượt 29.4 xu/lượt 29.96 xu/lượt 30.8 xu/lượt
33 xu/lượt 33.99 xu/lượt 34.65 xu/lượt 35.31 xu/lượt 36.3 xu/lượt
9.61 xu/lượt 9.8983 xu/lượt 10.0905 xu/lượt 10.2827 xu/lượt 10.571 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
60 xu/lượt 61.8 xu/lượt 63 xu/lượt 64.2 xu/lượt 66 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
40.84 xu/lượt 42.0652 xu/lượt 42.882 xu/lượt 43.6988 xu/lượt 44.924 xu/lượt
45 xu/lượt 46.35 xu/lượt 47.25 xu/lượt 48.15 xu/lượt 49.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
3 xu/lượt 3.09 xu/lượt 3.15 xu/lượt 3.21 xu/lượt 3.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
46 xu/lượt 47.38 xu/lượt 48.3 xu/lượt 49.22 xu/lượt 50.6 xu/lượt
34 xu/lượt 35.02 xu/lượt 35.7 xu/lượt 36.38 xu/lượt 37.4 xu/lượt
34 xu/lượt 35.02 xu/lượt 35.7 xu/lượt 36.38 xu/lượt 37.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10 xu/lượt 10.3 xu/lượt 10.5 xu/lượt 10.7 xu/lượt 11 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
35 xu/lượt 36.05 xu/lượt 36.75 xu/lượt 37.45 xu/lượt 38.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
25 xu/lượt 25.75 xu/lượt 26.25 xu/lượt 26.75 xu/lượt 27.5 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
22 xu/lượt 22.66 xu/lượt 23.1 xu/lượt 23.54 xu/lượt 24.2 xu/lượt
24 xu/lượt 24.72 xu/lượt 25.2 xu/lượt 25.68 xu/lượt 26.4 xu/lượt
25 xu/lượt 25.75 xu/lượt 26.25 xu/lượt 26.75 xu/lượt 27.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1500 xu/lượt 1545 xu/lượt 1575 xu/lượt 1605 xu/lượt 1650 xu/lượt
800 xu/lượt 824 xu/lượt 840 xu/lượt 856 xu/lượt 880 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
377.1768 xu/lượt 388.492104 xu/lượt 396.03564 xu/lượt 403.579176 xu/lượt 414.89448 xu/lượt
144.14 xu/lượt 148.4642 xu/lượt 151.347 xu/lượt 154.2298 xu/lượt 158.554 xu/lượt
33.1534 xu/lượt 34.148002 xu/lượt 34.81107 xu/lượt 35.474138 xu/lượt 36.46874 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
63.4228 xu/lượt 65.325484 xu/lượt 66.59394 xu/lượt 67.862396 xu/lượt 69.76508 xu/lượt
64.8648 xu/lượt 66.810744 xu/lượt 68.10804 xu/lượt 69.405336 xu/lượt 71.35128 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.6552 xu/lượt 0.674856 xu/lượt 0.68796 xu/lượt 0.701064 xu/lượt 0.72072 xu/lượt
0.2912 xu/lượt 0.299936 xu/lượt 0.30576 xu/lượt 0.311584 xu/lượt 0.32032 xu/lượt
0.33852 xu/lượt 0.3486756 xu/lượt 0.355446 xu/lượt 0.3622164 xu/lượt 0.372372 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
9.61 xu/lượt 9.8983 xu/lượt 10.0905 xu/lượt 10.2827 xu/lượt 10.571 xu/lượt
5.76576 xu/lượt 5.9387328 xu/lượt 6.054048 xu/lượt 6.1693632 xu/lượt 6.342336 xu/lượt
2.88288 xu/lượt 2.9693664 xu/lượt 3.027024 xu/lượt 3.0846816 xu/lượt 3.171168 xu/lượt
1.441 xu/lượt 1.48423 xu/lượt 1.51305 xu/lượt 1.54187 xu/lượt 1.5851 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.68 xu/lượt 3.7904 xu/lượt 3.864 xu/lượt 3.9376 xu/lượt 4.048 xu/lượt
2.4024 xu/lượt 2.474472 xu/lượt 2.52252 xu/lượt 2.570568 xu/lượt 2.64264 xu/lượt
4.423 xu/lượt 4.55569 xu/lượt 4.64415 xu/lượt 4.73261 xu/lượt 4.8653 xu/lượt
5.231 xu/lượt 5.38793 xu/lượt 5.49255 xu/lượt 5.59717 xu/lượt 5.7541 xu/lượt
1.904 xu/lượt 1.96112 xu/lượt 1.9992 xu/lượt 2.03728 xu/lượt 2.0944 xu/lượt
3.22504 xu/lượt 3.3217912 xu/lượt 3.386292 xu/lượt 3.4507928 xu/lượt 3.547544 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
500 xu/lượt 515 xu/lượt 525 xu/lượt 535 xu/lượt 550 xu/lượt
400 xu/lượt 412 xu/lượt 420 xu/lượt 428 xu/lượt 440 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3 xu/lượt 3.09 xu/lượt 3.15 xu/lượt 3.21 xu/lượt 3.3 xu/lượt
5 xu/lượt 5.15 xu/lượt 5.25 xu/lượt 5.35 xu/lượt 5.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12.012 xu/lượt 12.37236 xu/lượt 12.6126 xu/lượt 12.85284 xu/lượt 13.2132 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
1 xu/lượt 1.03 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.07 xu/lượt 1.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.4 xu/lượt 0.412 xu/lượt 0.42 xu/lượt 0.428 xu/lượt 0.44 xu/lượt
1.6 xu/lượt 1.648 xu/lượt 1.68 xu/lượt 1.712 xu/lượt 1.76 xu/lượt
3.2 xu/lượt 3.296 xu/lượt 3.36 xu/lượt 3.424 xu/lượt 3.52 xu/lượt
4.5 xu/lượt 4.635 xu/lượt 4.725 xu/lượt 4.815 xu/lượt 4.95 xu/lượt
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
12 xu/lượt 12.36 xu/lượt 12.6 xu/lượt 12.84 xu/lượt 13.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
65 xu/lượt 66.95 xu/lượt 68.25 xu/lượt 69.55 xu/lượt 71.5 xu/lượt
65 xu/lượt 66.95 xu/lượt 68.25 xu/lượt 69.55 xu/lượt 71.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.01 xu/lượt 0.0103 xu/lượt 0.0105 xu/lượt 0.0107 xu/lượt 0.011 xu/lượt
0.106 xu/lượt 0.10918 xu/lượt 0.1113 xu/lượt 0.11342 xu/lượt 0.1166 xu/lượt
0.007 xu/lượt 0.00721 xu/lượt 0.00735 xu/lượt 0.00749 xu/lượt 0.0077 xu/lượt
0.05 xu/lượt 0.0515 xu/lượt 0.0525 xu/lượt 0.0535 xu/lượt 0.055 xu/lượt
0.007 xu/lượt 0.00721 xu/lượt 0.00735 xu/lượt 0.00749 xu/lượt 0.0077 xu/lượt
0.007 xu/lượt 0.00721 xu/lượt 0.00735 xu/lượt 0.00749 xu/lượt 0.0077 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
32.6732 xu/lượt 33.653396 xu/lượt 34.30686 xu/lượt 34.960324 xu/lượt 35.94052 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
66 xu/lượt 67.98 xu/lượt 69.3 xu/lượt 70.62 xu/lượt 72.6 xu/lượt
21.62 xu/lượt 22.2686 xu/lượt 22.701 xu/lượt 23.1334 xu/lượt 23.782 xu/lượt
22 xu/lượt 22.66 xu/lượt 23.1 xu/lượt 23.54 xu/lượt 24.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
24.91 xu/lượt 25.6573 xu/lượt 26.1555 xu/lượt 26.6537 xu/lượt 27.401 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
44.44 xu/lượt 45.7732 xu/lượt 46.662 xu/lượt 47.5508 xu/lượt 48.884 xu/lượt
44 xu/lượt 45.32 xu/lượt 46.2 xu/lượt 47.08 xu/lượt 48.4 xu/lượt
43 xu/lượt 44.29 xu/lượt 45.15 xu/lượt 46.01 xu/lượt 47.3 xu/lượt
7.11 xu/lượt 7.3233 xu/lượt 7.4655 xu/lượt 7.6077 xu/lượt 7.821 xu/lượt
13.2 xu/lượt 13.596 xu/lượt 13.86 xu/lượt 14.124 xu/lượt 14.52 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
20 xu/lượt 20.6 xu/lượt 21 xu/lượt 21.4 xu/lượt 22 xu/lượt
50 xu/lượt 51.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 53.5 xu/lượt 55 xu/lượt
15 xu/lượt 15.45 xu/lượt 15.75 xu/lượt 16.05 xu/lượt 16.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1500 xu/lượt 1545 xu/lượt 1575 xu/lượt 1605 xu/lượt 1650 xu/lượt
220 xu/lượt 226.6 xu/lượt 231 xu/lượt 235.4 xu/lượt 242 xu/lượt
175 xu/lượt 180.25 xu/lượt 183.75 xu/lượt 187.25 xu/lượt 192.5 xu/lượt
290 xu/lượt 298.7 xu/lượt 304.5 xu/lượt 310.3 xu/lượt 319 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.72 xu/lượt 0.7416 xu/lượt 0.756 xu/lượt 0.7704 xu/lượt 0.792 xu/lượt
1.441 xu/lượt 1.48423 xu/lượt 1.51305 xu/lượt 1.54187 xu/lượt 1.5851 xu/lượt
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
115 xu/lượt 118.45 xu/lượt 120.75 xu/lượt 123.05 xu/lượt 126.5 xu/lượt
140 xu/lượt 144.2 xu/lượt 147 xu/lượt 149.8 xu/lượt 154 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
115 xu/lượt 118.45 xu/lượt 120.75 xu/lượt 123.05 xu/lượt 126.5 xu/lượt
125 xu/lượt 128.75 xu/lượt 131.25 xu/lượt 133.75 xu/lượt 137.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
128 xu/lượt 131.84 xu/lượt 134.4 xu/lượt 136.96 xu/lượt 140.8 xu/lượt
115 xu/lượt 118.45 xu/lượt 120.75 xu/lượt 123.05 xu/lượt 126.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
33 xu/lượt 33.99 xu/lượt 34.65 xu/lượt 35.31 xu/lượt 36.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
55 xu/lượt 56.65 xu/lượt 57.75 xu/lượt 58.85 xu/lượt 60.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.8 xu/lượt 2.884 xu/lượt 2.94 xu/lượt 2.996 xu/lượt 3.08 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt 0 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6 xu/lượt 6.18 xu/lượt 6.3 xu/lượt 6.42 xu/lượt 6.6 xu/lượt
25 xu/lượt 25.75 xu/lượt 26.25 xu/lượt 26.75 xu/lượt 27.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8 xu/lượt 8.24 xu/lượt 8.4 xu/lượt 8.56 xu/lượt 8.8 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
300 xu/lượt 309 xu/lượt 315 xu/lượt 321 xu/lượt 330 xu/lượt
650 xu/lượt 669.5 xu/lượt 682.5 xu/lượt 695.5 xu/lượt 715 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
88.8888 xu/lượt 91.555464 xu/lượt 93.33324 xu/lượt 95.111016 xu/lượt 97.77768 xu/lượt
144.144 xu/lượt 148.46832 xu/lượt 151.3512 xu/lượt 154.23408 xu/lượt 158.5584 xu/lượt
81.2014 xu/lượt 83.637442 xu/lượt 85.26147 xu/lượt 86.885498 xu/lượt 89.32154 xu/lượt
30 xu/lượt 30.9 xu/lượt 31.5 xu/lượt 32.1 xu/lượt 33 xu/lượt
190 xu/lượt 195.7 xu/lượt 199.5 xu/lượt 203.3 xu/lượt 209 xu/lượt
50 xu/lượt 51.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 53.5 xu/lượt 55 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
96.096 xu/lượt 98.97888 xu/lượt 100.9008 xu/lượt 102.82272 xu/lượt 105.7056 xu/lượt
95 xu/lượt 97.85 xu/lượt 99.75 xu/lượt 101.65 xu/lượt 104.5 xu/lượt
75 xu/lượt 77.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 80.25 xu/lượt 82.5 xu/lượt
80 xu/lượt 82.4 xu/lượt 84 xu/lượt 85.6 xu/lượt 88 xu/lượt
60 xu/lượt 61.8 xu/lượt 63 xu/lượt 64.2 xu/lượt 66 xu/lượt
40 xu/lượt 41.2 xu/lượt 42 xu/lượt 42.8 xu/lượt 44 xu/lượt
70 xu/lượt 72.1 xu/lượt 73.5 xu/lượt 74.9 xu/lượt 77 xu/lượt
43.05 xu/lượt 44.3415 xu/lượt 45.2025 xu/lượt 46.0635 xu/lượt 47.355 xu/lượt
190 xu/lượt 195.7 xu/lượt 199.5 xu/lượt 203.3 xu/lượt 209 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
250 xu/lượt 257.5 xu/lượt 262.5 xu/lượt 267.5 xu/lượt 275 xu/lượt
200 xu/lượt 206 xu/lượt 210 xu/lượt 214 xu/lượt 220 xu/lượt